Taisyklės

Apibrėžimai ir sąvokos

1. Taisyklės - šis dokumentas, patalpintas interneto svetainėje dirbudarbus.lt.
2. Paslauga - paslaugos, teikiamos interneto svetainėje dirbudarbus.lt.
3. Paslaugos administracija (interneto svetainės dirbudarbus.lt administracija) - tai šios interneto svetainės savininkas, bei asmenų grupė susijusi su paslaugų valdymu šioje interneto svetainėje.
4. Duomenų bazė - tai vieta, kurioje interneto svetainės dirbudarbus.lt administracija saugo visus įrašus.
5. Vartotojas - tai asmuo, turintis duomenų įrašą mūsų duomenų bazėje.
6. Profilis - tai duomenys, kuriuos valdo vartotojas.

Bendrosios nuostatos

1. Interneto svetainėje dirbudarbus.lt yra dviejų tipų vartotojai:
1.1. Tiekėjai (Įmonės atliekančios gavėjų siūlomus darbus);
1.2. Gavėjai (asmenys ar įmonės ieškančios paslaugų tiekėjų).
2. Vienas tiekėjas gali turėti tik vieną vartotoją šioje sistemoje. Draudžiama dalintis savo vartotoju su kitais asmenimis be interneto svetainės dirbudarbus.lt administracijos sutikimo.
3. Šios sistemos vartotojas gali būti bet kuris asmuo nuo 18 metų amžiaus.
4. Kiekvienas vartotojas, norintis užsiregistruoti interneto svetainėje, turi sutikti su šiomis sąlygomis. Sutikimą jis nustato pažymėdamas "Sutinku su taisyklėmis" registracijos metu. Asmenys, nesutinkantys su bent viena iš šių taisyklių, neturi teisės tapti šios sistemos vartotoju.
5. Jeigu interneto svetainės dirbudarbus.lt administracija nustato šių taisyklių pažeidimą, mes galime be perspėjimo užblokuoti tokį vartotoją arba panaikinti dalinį vartotojo funkcionalumą. Taip pat šis vartotojas gali būti užblokuotas.
6.Interneto svetainės dirbudarbus.lt administracija pasilieka teisę siųsti informacinius pranešimus, įskaitant reklamą, el. paštu vartotojams nurodžiusiems savo el. pašto adresą registracijos metu.
7. Visus pasiūlymus ir pastabas apie interneto svetainės dirbudarbus.lt darbą prašome rašyti elektroniniu paštu info@dirbudarbus.lt.

Registracija svetainėje

1. Užsiregistravus interneto svetainėje dirbudarbus.lt, jūs galėsite naudotis pilnu funkcionalumu. Pildyti savo profilį, ar sukurti skelbimą.
2. Priklausomai nuo vartotojų tipo, skiriasi interneto svetainės dirbudarbus.lt funkcionalumas:
2.1. Paslaugų teikėjai - gali sukurti savo profilį, peržiūrėti interneto svetainės dirbudarbus.lt skelbimus, bendrauti su kitais vartotojais privačių žinučių pagalba;
2.2. Paslaugų gavėjai - gali peržiūrėti interneto svetainėje dirbudarbus.lt publikuotus paslaugų teikėjų profilius, sukurti norimos paslaugos paieškos skelbimą, bei bendrauti su kitais vartotojais privačių žinučių pagalba.
3. Registracija bei prisijungimas paslaugų teikėjams interneto svetainėje dirbudarbus.lt būtinas, jei jūs norite matyti paslaugų ieškančius asmenis ar įmones.
4. Bet kokių duomenų pateikimas interneto svetainėje dirbudarbus.lt yra savanoriškas, visą atsakomybę dėl pateiktų duomenų prisiima pats duomenų autorius.
5. Registracijos metu privaloma pateikti asmens naudojamą elektroninio pašto adresą.
6. Interneto svetainės dirbudarbus.lt duomenų bazėje galima sukurti profilį tik apie registraciją pildantį asmenį.
7. Draudžiama talpinti trečiųjų asmenų profilį ar duomenis be jų sutikimo.
8. Vartotojams draudžiama profilyje pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją.
9. Profilis gali būti iliustruotas fotografijomis, kurios privalo vaizduoti paslaugų teikėjo veiklą. Draudžiama fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (kaip antai logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu. Patalpindamas fotografijas profilyje, vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
10. Profilis savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.
11. Draudžiama naudotis interneto svetaine dirbudarbus.lt, jos produktais ir/ar paslaugomis neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą interneto svetainėje dirbudarbus.lt, kuris:
11.1. Pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises;
11.2. Būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t. t.) ar garbę ir orumą;
11.3. Būtų nepadoraus, nešvankaus, pornografinio ar diskriminuojančio pobūdžio;
11.4. Reklamuotų bet kurį asmenį ar jo produktus ar paslaugas be administratoriaus išankstinio sutikimo;
11.5. Keltų grėsmę interneto svetainės dirbudarbus.lt ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t. t.);
11.6. Pažeistų bet kuriuos teisės aktus.
12. Patalpindamas profilį, vartotojas prisiima visą atsakomybę už jos atitikimą taisyklių sąlygoms.
13. Patalpindamas profilį, vartotojas privalo laikytis interneto svetainėje dirbudarbus.lt nurodytų registracijos instrukcijų ir šių taisyklių.
14. Administratorius turi teisę atmesti registraciją arba be įspėjimo ištrinti profilį iš interneto svetainės dirbudarbus.lt duomenų bazės, taip pat ištrinti profilyje esančias ir taisyklių neatitinkančias fotografijas.

Autorinės teisės

Interneto svetainėje dirbudarbus.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, galima kopijuoti ir spausdinti (išskyrus tretiesiems asmenims priklausančią informaciją). Tačiau atliekant interneto svetainės turinio ar jo dalies publikavimą (citavimą) būtina nurodyti pirminį informacijos šaltinį (t. y. tinklalapį ir autorių).

Atsakomybės ribojimas

1. Interneto svetainės dirbudarbus.lt administracija neatsako už vartotojų diskusijų turinį, todėl prašome rašyti atsakingai. Draudžiama skelbti informaciją: šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, kurstomą tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, platinamą, propaguojamą ar reklamuojamą pornografiją ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią medžiagą. Tokią informaciją tinklalapyje skleidę asmenys (vartotojai) atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
2. Interneto svetainės dirbudarbus.lt administracija pasilieka sau teisę neįspėjant vartotojų keisti interneto svetainės turinį. Mes galime nuspręsti pakeisti arba nutraukti savo paslaugų teikimą dėl bet kokios priežasties ir be įspėjimo, įskaitant teisę nutraukti paslaugos teikimą bet kuriam kitam vartotojui ar trečiajai šaliai su arba be įspėjimo ir be atsakomybės prieš jus.
3. Interneto svetainės dirbudarbus.lt administracija nėra atsakinga už bet kokius įvykius realiame gyvenime, kurie gali atsirasti tarp vartotojų, susipažinusių šioje interneto svetainėje.

Asmens duomenų apsauga

1. Vartotojas, sutikęs su taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis interneto svetainei dirbudarbus.lt savo noru, ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu interneto svetainės dirbudarbus.lt duomenų bazėje. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis interneto svetainėje dirbudarbus.lt tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti. Vartotojo duomenys taip pat yra naudojami jo registravimo bei vėlesnio administravimo sistemoje tikslu.
2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti vartotojui anketų patalpinimo paslaugą, t. y. sudaryti galimybę talpinti anketas.
3. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.
4. Mes imamės atitinkamų apsaugos priemonių siekdami apsaugoti jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos,keitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.
5. Asmeniniai duomenys bus pateikiami tik užsiregistravusiems bei prisijungusiems vartotojams, jiems to paprašius.
6. Asmeninę informaciją gali pasiekti tik interneto svetainės dirbudarbus.lt administracija.

Pokyčiai taisyklėse

Interneto svetainės dirbudarbus.lt administracija pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti šias taisykles be įspėjimo. Lankytojo tolesnis naudojimasis šia interneto svetaine reiškia jo sutikimą su šiais pataisymais, pakeitimais, papildymais. Norėdami susipažinti su galimais pakeitimais, reguliariai peržiūrėkite šias taisykles.

Skundai

Dėl šių taisyklių neaiškumo, ar klausimų susijusių su šiomis taisyklėmis galite kreiptis elektroniniu paštu info@dirbudarbus.lt.